Novi Zakon o obrtu NN 143/13

Objavljeno: 11.12.2013

Novi Zakon o obrtu (NN 143/13  stupa na snagu 10.12.2013.godine. U odnosu na dosadašnji Zakon, promjene su slijedeće: 

Ispomaganje članova obitelji

Obrtniku u obavljanju obrta mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva, bez obveze zasnivanja radnog odnosa.

Ako se radi o obavljanju vezanog obrta, član obiteljskog kućanstva koji pomaže obrtniku u njegovojodsutnosti mora ispunjavati i poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita, odnosno posebne zdravstvene uvjete ako je to propisano posebnim zakonom.

Obiteljsko kućanstvo čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Odgovornost za obveze iz obrta

Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarsku djelatnost te na onimstvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti ako mu je ona glavni izvor sredstava za život.

Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na nekretnini u kojoj ovršenik stanuje u opsegu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati.

Ako je vjerovnik na temelju dobrovoljnog pravnog posla s obrtnikom stekao na gore navedenim nekretninama založno ili slično pravo radi osiguranja tražbine čije prisilno ostvarenje na tom predmetu traži, obrtnik kao ovršenik ne može se protiviti takvoj ovrsi pozivajući se na razloge iz stavka 3. ovoga članka.

Prijenos obrta kod odlaska u mirovinu

Obrtnik ostvarivanjem prava na mirovinu obrt može prenijeti na bračnog druga i krvne srodnike u ravnoj lozi (pravni slijednik) u kojem slučaju se zadržava matični broj obrta.

Pravni slijednik preuzima u svoje poslovne knjige cjelokupnu poslovnu aktivnost obrta.

Na pravnog slijednika se prenose svi ugovori o radu radnika zaposlenih u obrtu koji je predmet prijenosa uz odgovarajuću primjenu odredbi Zakona o radu.

Dakle, pravni slijednik ne mora ulaziti u zajednički obrt sa postojećim obrtnikom koji odlazi u mirovinu, nego se obrt može prenijeti neposredno.

Domaća radinost i sporedno zanimanje

Ukinuta je lista proizvoda i djelatnosti koje se mogu obavljati kroz domaću radinost i slobodno zanimanje. Osoba koja obavlja kućnu radinost ili sporedno zanimanje u djelatnosti vezanih obrta, mora udovoljavati posebnom uvjetu stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita.

I nadalje ostaje ograničenje da ukupni godišnji primici ne smiju premašiti 10 bruto prosječnih mjesečnih plaća kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz u prethodnoj godini (za 2014. godinu to je   iznos od 79.410 kuna).

Ako fizička osoba od obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja ostvari primitke koji prelaze taj iznos, obvezna je od 1. siječnja iduće kalendarske godine prestati obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje, a do 15. siječnja iste godine podnijeti nadležnom tijelu pisani zahtjev za prestanak obavljanja tih djelatnosti.

Organiziranost obrta – Obrtnička komora

Zadržano je obvezno članstvo obrtnika i trgovaca pojedinaca te dosadašnji ustroj komorskog sustava, ali je visina komorskog doprinosa od 01.01.2014. ograničena na 2% osnovnog osobnog odbitka sukladno Zakonu o porezu na dohodak mjesečno, što prema sadašnjem stanju iznosi 44,00 kn mjesečno.

Kako ovaj iznos neće biti dovoljan za financiranje dosadašnjih aktivnosti i poslova Komore i udruženja, u narednom periodu će se komora morati restrukturirati na način da će se neke aktivnosti morati ukinuti a istovremeno razvijati pojedinačne naplatne usluge obrtnicima.

Obrazovanje za obrtništvo

Ugovori o naukovanju ovjeravati će se i registrirati u Ministarstvu obrta, a završetak naukovanja odnosno pomoćnički ispit prelazi u nadležnost Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Licenciranje (izdavanje licencija za naukovanje) obrtnika i pravnih osoba i nadalje će obavljati Komora.