Nova napomena na računima obrtnika „dohodaša“

Objavljeno: 03.07.2013

Podsjećamo sve obveznike poreza na dohodak da od 1. srpnja 2013. godine, kada započinje primjena Zakona o PDV-u, prilagode sadržaje svojih izlaznih računa sukladno odredbi članka 139. st. 3. Zakona o PDV-u… 

Naime, od 1. srpnja 2013. godine svi obveznici poreza na dohodak na svojim računima trebaju navesti „obračun prema naplaćenoj naknadi“.

Prenosimo sadržaj članka 139. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/2013):

 Članak 139.
(1) Porezni obveznik koji je obveznik poreza na dohodak PDV može obračunavati na temelju primljene ili naplaćene naknade za isporučena dobra i obavljene usluge. Navedeno se ne primjenjuje na isporuke dobara unutar Europske unije, na stjecanje dobara unutar Europske unije, na isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. ovoga Zakona, na usluge iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona i isporuke dobara, za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 6. i članku 75. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona te u slučaju iz članka 7. stavka 9. ovoga Zakona.
(2) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.
(3) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka u računu mora navesti »obračun prema naplaćenoj naknadi«.
(4) Odredbe ovoga članka primjenjuju se do 31. prosinca 2014. godine.