Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere »Pripremna potpora«

Objavljeno: 11.11.2015

Na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« (Narodne novine broj 96/2015), Ministarstvo poljoprivrede objavilo je NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora«.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 115/15. od 23. listopada 2015. godine.

Predmet ovoga natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 3. stavku 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora (Narodne novine broj 96/2015)

Prihvatljivi korisnici su lokalne inicijative sukladno članku 4. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i natječajem.

Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno članku 7. Pravilnika.

Lista prihvatljivih troškova nalazi se u Prilogu I. Pravilnika.

NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU :

Lokalna inicijativa podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjev za potporu iz ovoga natječaja koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=1738).

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu lokalna inicijativa uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju propisanu Prilogom I. ovoga natječaja.

Obrazac Zahtjeva za potporu te pojedine dokumente iz ovoga Natječaja, lokalna inicijativa popunjava u elektroničkom obliku. Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za potporu nalaze se u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera III.1. »Pripremna potpora», koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo/).

Zahtjev za potporu, potpisan i ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje lokalne inicijative, te pripadajuća dokumentacija, podnosi se u papirnatom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« – ne otvarati«.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave natječaja u Narodnim novinama, a traje do 1. veljače 2016.