Naputak o novčanim kaznama za građevinare

Objavljeno: 23.10.2014

U Narodnim novinama 122/14 objavljen je  Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji. Ovim naputkom propisuje se način rada građevinskih inspektora odnosno broj i visina novčanih kazni, kojima se pravne i fizičke osobe  prisiljavaju na izvršenje rješenja o uklanjanju građevine ili rješenja o obustavi građenja.

Kako  bi se izbjeglo donošenje rješenja o uklanjanju građevine ili rješenja o obustavi građenja, a tek nakon toga i prisila  putem novčanih kazni, molim da na primjeren način upoznate vaše članove  o ovom naputku.

Napominjemo da se rješenja, a nakon njih i novčane kazne izriču  pri:

I.    uklanjanju građevina

1. ako se gradi ili je izgrađena bez izvršne građevinske dozvole

2. ako se gradi ili je izgrađena bez glavnog projekta, odnosno drugog akta

3. ako tijekom građenja utvrdi neotklonjive nepravilnosti zbog kojih je ugrožena stabilnost građevine, stabilnost okolnih građevina, stabilnost tla ili je na drugi način ugrožen život ljudi

4. koja nije uklonjena u roku propisanom posebnim zakonom kojim se uređuje gradnja

5. u drugim slučajevima (ugradnje građevnog proizvoda čija je uporaba zabranjena ili za koji utvrdi da se ugrađuje bez dokaza da je uporabljiv, oštećenja na postojećoj građevini zbog kojih postoji opasnost za život ljudi, okoliš, druge građevine ili stabilnost tla na okolnom zemljištu u određenom roku, odnosno kod građenja s građevinskom dozvolom ako  se građevina gradi protivno građevinskoj dozvoli, kod građenja s glavnim projektom, prostornim planom, drugim propisima ili pravilima struke koji se odnose na građenje građevine ako se građevina koja se može graditi bez građevinske dozvole gradi protivno tom projektu, propisima, odnosno pravilima ili za građevinu izgrađenu protivno građevinskoj dozvoli, odnosno glavnom projektu s propisima kojima se uređuje gradnja).

II.  nastavka građenja nakon obustave

Ako investitor, odnosno vlasnik i/ili izvođač nastavi graditi poslije zatvaranja gradilišta posebnim službenim znakom, građevinski inspektor provodi sprječavanje daljnjeg građenja izricanjem novčanih kazni.