NACIONALNI PČELARSKI PROGRAM

Objavljeno: 02.12.2015

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) ministar poljoprivrede donio je PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE U 2016. GODINI. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 126/15, a stupa na snagu 27.11.2015. godine.

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine

NPP usvojen je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske,

– klasa: 022-03/13-07/59,   urbroj: 50301-05/25-13-3, od 04. travnja 2013. godine,

– klasa: 022-03/14-07/195, urbroj: 50301-05/25-14-2, od 22. svibnja 2014. godine

– klasa: 022-03/15-07/31,   urbroj: 50301-05/25-15-2, od 11. veljače 2015. godine

Mjere u provedbi Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine su sljedeće :

  • 1. Kontrola i suzbijanje varooze
  • 2. Kontrola kvalitete meda
  • 3. Obnavljanje pčelinjeg fonda
  • 4. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja
  • 5. Tehnička pomoć pčelarima
  • 6. Primijenjena istraživanja u pčelarstvu

Sredstva namijenjena provedbi mjera Programa su namjenska i bespovratna.

1. Kontrola i suzbijanje varooze

Mjerom Kontrola i suzbijanje varooze korisnik ostvaruje pravo na potporu za nabavu odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP), kiselina koje se koriste za tretiranje protiv varooze (mliječne, mravlje, octene i oksalne kiseline) i konzumnog šećera.

Korisnici mjere Kontrola i suzbijanje varooze su konvencionalni i ekološki pčelari upisani u Evidenciju.

Maksimalni iznos potpore po pčelinjoj zajednici iznosi:

a) 25 kuna za konvencionalne pčelare i

b) 50 kuna za ekološke pčelare.

Osnova za izračun potpore je broj pčelinjih zajednica korisnika na dan 30. travnja 2016. godine, upisan u Evidenciju zaključno s 19. svibnja 2016. godine.

2. Kontrola kvalitete meda

Mjerom Kontrola kvalitete meda sufinancira se ispitivanje kvalitete meda utvrđivanjem kvalitete i botaničkog podrijetla meda prema sljedećim kriterijima:

a) udio vode

b) električna vodljivost

c) količina hidroksimetilfurfurala (HMF)

d) aktivnost dijastaze

e) melisopalinološka i

f) senzorska analiza.

Korisnici mjere Kontrola kvalitete meda su pčelari upisani u Evidenciju i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Korisnici imaju pravo na sufinanciranje ispitivanja tri uzorka meda.

Mjerom Kontrola kvalitete meda sufinancira se do 90 % prihvatljivog troška ispitivanja po uzorku.

Ispitivanje se može izvršiti isključivo u jednom od akreditiranih laboratorija sukladno Normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Iznos sufinanciranja ne može biti veći od 500 kuna po uzorku.

3. Obnavljanje pčelinjeg fonda

Mjerom Obnavljanje pčelinjeg fonda sufinancira se trženje selekcioniranih matica kroz potporu uzgajivačima matica.

Korisnici mjere Obnavljanje pčelinjeg fonda su uzgajivači pčelinjih matica koji su upisani u Upisnik uzgajivača selekcioniranih matica pčela, Evidenciju i Upisnik poljoprivrednih gospodarstva te provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica sukladno uzgojnom programu.

Ovom Mjerom sufinancira se do 70 % iznosa po utrženoj selekcioniranoj matici.

Jedinični iznos potpore po selekcioniranoj matici pčela ne može biti veći od 50 kuna.

4. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja

Mjerom Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja sufinancira se kupnja nove opreme koja se koristi za selidbu pčelinjih zajednica.

Korisnici ove mjere su pčelari upisani u Evidenciju i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Mjerom Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja omogućava se korisnicima sredstava povrat do 60 % investicije sukladno Programu.

U okviru ove mjere prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000 kuna.

U okviru ove mjere prije mogućeg umanjenja maksimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi:

a) 25.000 kuna za pčelare koji imaju 30 i više, a manje od 300 pčelinjih zajednica i

b) 50.000 kuna za pčelare koji imaju 300 i više pčelinjih zajednica.

Pčelari koji u Evidenciji imaju evidentirano manje od 30 pčelinjih zajednica nemaju pravo na korištenje sredstava iz mjere stavka 1. ovoga članka.

Broj pčelinjih zajednica je broj pčelinjih zajednica korisnika na dan 30. travnja 2016. godine, upisan u Evidenciju zaključno s 19. svibnja 2016. godine.

5. Tehnička pomoć pčelarima

Mjerom Tehnička pomoć pčelarima sufinancira se:

a) nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu i

b) edukacija pčelara.

Korisnici ove mjere su:

a) pčelari upisani u Evidenciju i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u slučaju kada se sufinancira nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu i

b) registrirane pčelarske udruge i HPS (u daljnjem tekstu: organizatori edukacija) u slučaju kada se sufinancira organizacija edukacije pčelara.

Mjerom Tehnička pomoć pčelarima korisnicima se omogućava povrat do 60 % investicije sukladno Programu.

U okviru ove mjere prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000 kuna.

U okviru ove mjere prije mogućeg umanjenja maksimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi:

a) 10.000,00 kuna za pčelare koji imaju manje od 30 pčelinjih zajednica i

b) 20.000,00 kuna za pčelare koji imaju 30 i više pčelinjih zajednica i za organizatore edukacija.

Pčelari koji u Evidenciji nemaju evidentiranih pčelinjih zajednica nemaju pravo na korištenje sredstava za sufinanciranje nabave novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu iz stavka 1. ovoga članka.

Broj pčelinjih zajednica je broj pčelinjih zajednica korisnika na dan 30. travnja 2016. godine, upisan u Evidenciju zaključno s 19. svibnja 2016. godine.

Zahtjev za sufinanciranje nabave novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga V. dio A ovoga Pravilnika do 20. svibnja 2016. godine.

Edukacije pčelara su:

– predavanja organizirana u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 31. svibnja 2016. godine od strane pčelarskih udruga i/ili HPS-a u sklopu specijaliziranih pčelarskih sajmova koji traju minimalno dva dana i međunarodnog su karaktera, a na kojima moraju biti obrađene najmanje tri teme iz različitih područja pčelarstva i

– edukacije pčelara za senzorske analitičare organizirane u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 31. svibnja 2016. godine od strane HPS-a i Županijskih pčelarskih saveza (savez udruga na razini županije) za najmanje deset polaznika.

Zahtjev za sufinanciranje edukacija pčelara podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga V. dio D ovoga Pravilnika do 31. svibnja 2016. godine.

6. Primijenjena istraživanja u pčelarstvu

Mjerom Primijenjena istraživanja u pčelarstvu financiraju se projekti primijenjenih istraživanja u pčelarstvu.

Agencija za plaćanja raspisuje javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja 15 dana od dana objave ovoga Pravilnika u »Narodnim novinama«.

Javni natječaj objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Prilozi I., II., III., IV. dio A, IV. dio B, IV. dio C, V. dio A, V. dio B, V. dio C, V. dio D, VI. dio A, VI. dio B i VII. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Priloge objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama.( http://www.apprrr.hr/pcelarstvo-1038.aspx)

U Prilogu ovog maila dostavljamo :

1. Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 204. do 2016. godine   (http://www.apprrr.hr/pcelarstvo-1038.aspx)

2. Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini – Narodne vine broj 126/15