JOPPD obrazac

Objavljeno: 17.01.2014

Viša upravna savjetnica za poreze i doprinose Porezne uprave gospođa D. Antić, odgovorila je na pitanja postavljena na prezentaciji JOPPD obrasca, u Puli, u Udruženju obrtnika Pula 19.12.2013.godine;  1. Do kada se predaje ID obrazac za prosinac 2013. god.?

–       do 15. siječnja 2014.

2. Radnicima smo dužni isplatiti dio duga po osnovi putnih naloga iz 2013. god. Dio tog duga ćemo isplatiti u 2014. godini. Da li se to i kako prikazuje u Obrascu JOPPD?

–       ne, ako je konačni obračun izvršen do 31. prosinca 2013.

3. Kako se zadužuju kamate za mirovinsko osiguranje za individualnu kapitaliziranu štednju, koja je oznaka obrasca JOPPD?

–       pod 6.1. ovisno o kojim se dugovima radi, npr. ukoliko je dug za kamate na  računima prema kojima se zadužuje radni odnos onda 0001 i tako redom, a pod 6.2. upisuje se šifra 5721.

4. Ako je isplata plaće u petak , da li se obrazac mora predati do subote ili do ponedjeljka?

–       u petak, a najkasnije u subotu.

5. Knjigovođa obračunava plaću za 3 radnika i preda virmane poslodavcu. Treba ih platiti u petak. U petak uplati polovicu iznosa, a ostatak u utorak. Doprinose ne plati,a o tome obavijesti knjigovođu u utorak. Što radi knjigovođa?

–       sukladno čl. 45. Zakona o porezu na dohodak i cl. 61. Pravilnika o porezu na dohodak, te čl. 19. do 26. Zakona o doprinosima, poslodavac je dužan na dan isplate plaće obračunati i uplatiti propisane obveze doprinosa i predujma poreza na dohodak i prirez na porez na dohodak te se o tome treba izvijestiti Poreznu upravu taj dan ili najkasnije slijedeći dan.

Obveze dostavljanja izvješća u nadležnu ispostavu Porezne uprave mogu se ugovorom prenijeti na knjigovodstveni servis, ali zakonske obveze propisanih javnih davanja se ne mogu mijenjati ugovorom.  Dakle, kako će se knjigovodstveni servisi organizirati to je stvar između njih i njihovih komitenata.

6. Da li podnosimo Obrazac JOPPD za učenike na praksi?

–     da, dužni ste dostavljati ovaj obrazac radi obveze obračuna propisanih doprinosa i kod isplate nagrada učenicima na praksi .

7. Da li obrtnici obveznici poreza na dohodak u Obrascu JOPPD evidentiraju isplate akontacije poreza na dohodak ?

–       ne, nego za neoporezive primitke koje  isplaćuju sebi osobno

8. Da li se evidentira refundacija materijalnih troškova obrtnicima  i radnicima u obrtu koji su plaćeni gotovinom ( poštarina, gorivo), a ne vodi se blagajna?

–       ne

9. Uplata doprinosa u prosincu 2013., a neto plaća u siječnju 2014.Da li treba dostaviti ID ili JOPPD?

–       ako nije bilo isplate plaće u prosincu treba do 15. siječnja 2014. dostaviti ID Obrazac i pod IIII iskazati obračunate doprinose iz i na plaću, a pod II se upisuju 0,00 kn.

Na dan isplate neto plaće u siječnju 2014. treba dostaviti Obrazac JOPPD , ne upisuju se podaci o obračunatim doprinosima koji su plaćeni, a pod kolonom 13.2. kao izdatak, upisuju se plaćeni doprinosi iz plaće. (primjer br. 5.1. sa internet stranice Porezne uprave).

10. Da li stipendije ulaze u JOPPD?

–       da, a za neoporezivu stipendiju do 1.600,00 kn mjesečno se pod 15.1. upisuje šifra 28.

11. Da li treba predavati Obrazac JOPPD kada neprofitne organizacije refundiraju troškove službenih putovanja osobama izvan radnog odnosa?

–       da, a pod 15.1. upisuje se šifra 27.