Izobrazba o gospodarenju otpadom

Objavljeno: 08.03.2016

U Narodnim novinama 20/16 objavljena je Odluka o stavljanju izvan snage programa izobrazbe o gospodarenju otpadom. To znači da su za sada (do novog pravilnika ili izmjene Zakona) obustavljeni programi izobrazbe. Kako zakon nije izmijenjen očekujemo daljnje aktivnosti/upute Ministarstva zaštite  okoliša i prirode.

Napominjem da je temeljem članka 46. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) propisana  obveza imenovanja povjerenika za otpad i zamjenika , odnosno odgovorne osobe kod poslodavaca koji zapošljavaju 50 i/ili više djelatnika neovisno o djelatnosti, ili kod osoba koje  u svom poslovanju generiraju  i skladište  vlastiti proizvodni otpad i to 200 kg  i/ili više opasnog otpada.

Odredbe zakona za sada nisu izmijenjene dakle na snazi su:

(članak 52 ) Povjerenik, zamjenik i odgovorna osoba odnosno osoba odgovorna za gospodarenja otpadom dužna je ishoditi potvrdu Ministarstva o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom Ministarstvo izdaje potvrdu o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom osobi  koja je ispunila obveze sukladno Programu izobrazbe o gospodarenju otpadom, na rok od pet godina

(Članak 171)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, (3) a fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna. koja:

12. je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba, a ne imenuje povjerenika i zamjenika povjerenika u roku od dvije godine (do 23.07.2015.g) od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (članak 46. stavak 1. i članak 180. stavak 1.),

15. je proizvođač otpada koji stvara više od 200 ili više kilograma opasnog otpada godišnje na određenoj lokaciji, a ne izradi plan gospodarenja otpadom proizvođača otpadom za tu lokaciju u roku od godine dana od dana početka rada, odnosno u roku od tri mjeseca nakon što je prvi put proizveo 200 ili više kilograma opasnog otpada u godinu dana (članak 48. stavci 1. i 3.),