Izmjene Pravilnika o investicijama u vinarije i marketingu vina

Objavljeno: 18.03.2016

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o izmjeni pravilnika o provedbi mjere investicija u vinarije i marketing vina iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. 

U Pravilniku o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, broj 49/2015.) u članku 22. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Korisniku se može isplatiti predujam do najviše 20% vrijednosti odobrene potpore navedene u Odluci o odobrenju projekta, a iznimno 50% ako je Odluka o odobrenju projekta donesena u financijskoj 2014., 2015. i 2016. godini.«

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 17.03.2016.

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE INVESTICIJA U VINARIJE I MARKETING VINA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA

IZMJENA PRAVILNIKA (1)