Izmjene ovršnog zakona

Objavljeno: 23.10.2014

Dana  1.9.2014. godine, na snagu su stupile izmjene i dopune Ovršnog zakona kojim se  uvodi novost u sadržaj računa koji se izdaje fizičkim osobama koje ne obavljaju registriranu djelatnost. Prema čl. 31. st. 3. da bi račun koji je izdan fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost mogao biti podoban kao vjerodostojna isprava za ovrhu, uz dosadašnje elemente (podatke o vjerovniku i dužniku, o predmetu, vrsti, opsegu i vremenu ispunjenja novčane tražbine) na računu se mora otisnuti i još jedan: upozorenje dužniku da u slučaju da ne ispuni obvezu vjerovniku, vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave.

Uz to, skrećemo vam pažnju na slijedeće:

Ovrhe su uređene Ovršnim zakonom objavljenim u Narodnim novinama 112/12, 25/13 i 93/14

Posljednje izmjene i dopune Ovršnog zakona stupaju na snagu 1. rujna 2014., osim čl. 35. (rokovi i odlučivanje o pravnom lijeku), čl. 42. i 43. (zaključak o prodaji nekretnine i Financijska agencija), čl. 45. (način prodaje nekretnine), čl. 47. – 52. (elektronička javna dražba, dosuda i kupovnina), čl. 55. – 58. (Postupak prodaje nekretnina u Agenciji, način prodaje pokretnine, vođenje, dostava i upis podataka u Očevidnik), čl. 64. i 65. (Provedba naplate na temelju zadužnice), čl. 67. st. 4. i 6. (Izravna naplata novčane tražbine na temelju ovršne isprave), čl. 76. i 77. (Prodaja kod fiducijarnog osiguranja na elektroničkoj javnoj dražbi) koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015.

Ovršnim zakonom se uređuje i ovršni postupak, odnosno postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.

Postupak se pokreće ovršnim prijedlogom.

Sadržaj ovršnog prijedloga propisan je u čl. 39 Ovršnog zakona.

Ovršni prijedlog podnosi se javnom bilježniku čije sjedište je u jedinici područne (regionalne) samouprave prebivališta ili sjedišta ovršenika. Ako je jednim prijedlogom za ovrhu zatražena ovrha protiv više ovršenika, a za njih ne postoji mjesna nadležnost istog javnog bilježnika, nadležan je javni bilježnik koji je mjesno nadležan za jednog od  njih.

Osoba koja namjerava pokrenuti ovršni postupak može saznati potrebne podatke o dužniku putem pisanog zahtjeva nadležnom tijelu:  status mirovinskog osiguranja (HZMO), vlasništvo vozila (MUP), vlasništvo broda ili jahte (Lučka kapetanija), posjed nekretnina (ured za katastar) i slično.

Uz  ovršni prijedlog obvezno se prilaže ovršnu ili vjerodostojnu ispravu (osim u slučajevima izvansudske i agencijske ovrhe). Isprava mora biti u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu, a ako je riječ o ovršnoj ispravi na njoj mora biti stavljena potvrda ovršnosti. Iznimno, preslika ovršne isprave neće trebati biti javno ovjerovljena ako se prijedlog podnosi sudu koji je o tražbini odlučivao u prvom stupnju.

Isprava podobnu za ovrhu, može biti:

a) ovršna isprava (čl. 23. zakona)

– ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba

– ovršna nagodba

– ovršna odluka arbitražnog suda

– ovršna odluka donesena u upravnom postupku i ovršna nagodba sklopljena u upravnom postupku ako glase na ispunjenje novčane obveze, ako zakonom nije drukčije određeno

– ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava

– nagodba sklopljena u postupku pred sudovima časti pri komorama u RH te nagodba sklopljena u postupku mirenja u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje postupak mirenja

– druga isprava koja je zakonom određena kao ovršna isprava (primjerice obračun plaće prema Zakonu o radu, predstečajna nagodba prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi).

b) vjerodostojna isprava (čl. 31. zakona),

– račun (računom se smatra i obračun kamata)

– mjenica i ček s protestom i povratnim računima kad je to potrebno za zasnivanje tražbine

– javna isprava

– izvadak iz poslovnih knjiga

– po zakonu ovjerovljena privatna isprava

– isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom

Vjerodostojna isprava je podobna za ovrhu kada su u njoj  naznačeni vjerovnik i dužnik, predmet, vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja novčane obveze.

Ovršni postupak na temelju  ovršne isprave brži je i učinkovitiji, jer se kod ovršnog postupka na temelju vjerodostojne isprave u slučaju žalbe otvara parnični postupak, koji je obično dugotrajan.

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnosi se javnom bilježniku.

Ukoliko se ovaj prijedlog  podnese sudu (umjesto javnom bilježniku), sud će prijedlog odbaciti (neće ga proslijediti javnom bilježniku ni vratiti stranci uz obavijest kome ga podnijeti).

Nakon što ovrhovoditelj uputi uredan i podoban ovršni prijedlog (na temelju vjerodostojne isprave) javnom bilježniku, tada javni bilježnik donosi rješenje o ovrsi i dostavlja ga ovršeniku, koji ima pravo podnijeti prigovor u roku od 8 dana, a u mjeničnim i čekovnim sporovima u roku od 3 dana, osim ako ne pobija samo odluku o troškovima postupka.

U rješenju o ovrsi, osim naznake vjerodostojne isprave, stranaka, nalaganja namirenja tražbine u roku, određenja ovrhe radi prisilne naplate tražbine sa odmjerenim i predvidivim troškovima (posebno naznačenim)  treba biti i upozorenje ovršeniku:

a) da prigovor protiv rješenja o ovrsi mora biti obrazložen i koje su pravne posljedice podnošenja neobrazloženog prigovora

b) da u slučaju namirenja tražbine u navedenom  roku nije dužan namiriti predvidive troškove postupka

c) ako se provodi ovrha na novčanoj tražbini po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade izuzete od ovrhe ili svote na kojima je ovrha ograničena da je obvezan o tome obavijestiti FINA-u

Dostava

Obrtnicima i svim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost (odvjetnici, arhitekti, liječnici) vezano za njihovu djelatnost, dostava se obavlja na adresu sjedišta upisanoga u  registar, kao i pravnim osobama.

Obrtniku i drugoj fizičkoj osobi koja  obavlja registriranu djelatnost ako se dostava ne obavlja u vezi s njihovom djelatnošću, kao i svim fizičkim osobama dostava se obavlja na adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj prema podatcima o prebivalištu koji sud ili javni bilježnik pribavlja iz evidencija MUP-a.

Ako dostava ne uspije na tim adresama, dostava će se pokušati obaviti još jednom, u roku koji ne može biti kraći od 30 niti dulji od 60 dana, a ako se ni ta ponovljena dostava ne uspije obaviti, dostava će se obaviti isticanjem pismena (poziva, rješenja,) koje je trebalo dostaviti na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova. Dostava je obavljena istekom osmog dana od dana isticanja pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.