Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

Objavljeno: 03.07.2013

Narodne novine  broj 79/13. objavljuju novi Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak. Njegova primjena započinje od 5. srpnja 2013. A kao najvažnije novosti izdvajamo:

Novost je da se iznimno, osim na žiro račun, mogu is obavljati isplate i na tekući račun ili štednu knjižicu:
– plaće (dohodak od nesamostalnog rada),
– dividende i udjele u dobitku,
– dohodak od  osiguranja,
– primici koji se prema članku 9. Zakona ne smatraju dohotkom osim darivanja za zdravstvene potrebe,
– primitci na koje se ne plaća porez na dohodak i prirez do određenih svota prema članku 10. Zakona.(dnevnice, terenski dodatak, otpremnine, božićnice i sl.).

Dividende i udjeli u dobitku do 12.000,00 kn godišnje obvezno se isplaćuju na žiro račun.

Umirovljenici koji primaju mirovinu iz inozemstva svaki mjesec u jednakim svotama na koje su obvezni obračunati porez, mogu podnijeti zahtjev Poreznoj upravi da im izda rješenje prema kojemu će plaćati porez na dohodak. U tom slučaju nisu obvezni sami obračunavati porez niti sastavljati porezno izviješće. Porez utvrđen rješenjem Porezne uprave plaća se mjesečno. Iznimno, ako  utvrđeni porez i prirez  ne premašuje svotu od 100,00 kn porez i prirez se plaća tromjesečno.

Osobe koje ostvaruju primitke iz inozemstva  iznimno nisu obvezne obračunati porez na dohodak u roku 8 dana od primitka, ako je isplatitelj primitka u inozemstvu obračunao i uplatio porez na dohodak u inozemstvu sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ali su obvezni po isteku poreznog razdoblja podnijeti poreznu prijavu.

Uz to Pravilnikom je propisan oblik, sadržaj te način iskazivanja podataka na obrascu JOPPD (jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2014.