IZMJENA LISTE TRADICIONALNIH IZRAZA ZA VINO

Objavljeno: 22.11.2013

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 138/2013. od 18.11.2013. objavljena  IZMJENA LISTE TRADICIONALNIH IZRAZA ZA VINO. Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 i 55/11), Ministarstvo poljoprivrede donijelo IZMJENU LISTE TRADICIONALNIH IZRAZA ZA VINO koja je objavljena u Narodnim novinama broj 138/2013. od 18.11.2013. godine.

U Listi tradicionalnih izraza za vino (»Narodne novine« br. 96/07, 62/10, 133/10, 14/11, 52/12 i 75/13) u Dodatku I. točki 3. Sorte vinove loze, u alineji 1. riječ: »blatina,« zamjenjuje se riječju: »crljenak,«.

U točki 5. Tehnologija proizvodnje, u alineji 6. riječi: »maksimum 22% vol ukupnog alkohola.« zamjenjuju se riječima: »minimalno 20% vol ukupnog alkohola.«.