Informacija o završetku poslovne 2011. godine i obvezama u 2012. godini

Objavljeno: 01.02.2012

Poštovani obrtnici, nadamo se da će vam slijedeće informacije pomoći da prekontrolirate dokumentaciju i zaključite poslovnu 2011. godinu…

I.                           POREZNE KARTICE I OBRAZAC IP

Prekontrolirajte da li za sve radnike koji su u2011. g. bili zaposleni kod vas i kojima ste pri isplati plaće priznavali osobne odbitke imate uredne porezne kartice (PK). Za radnike koji su istovremeno bili zaposleni i kod drugog poslodavca, pa vam iz tog ili bilo kojeg drugog razloga nisu dali PK, kod obračuna plaće ne mogu se priznati osobni odbici. Za sve radnike trebali ste voditi i obrazac IP, pa prekontrolirajte podatke unesene u taj obrazac, te ih zaključite na način da zbrojite sve kolone i ovjerite potpisom i pečatom. Ako u pojedinom mjesecu nije bilo isplate plaće, u odgovarajuće retke obrasca za taj mjesec upisuju se oznake “0,00”. Posebno prekontrolirajte ispravnost priznatih neoporezivih osobnih odbitaka koji su mjesečno iznosili:

-osnovni osobni odbitak – 1.800,00 kn ((faktor 1,0)                                    – 4. dijete – 2.520,00 kn (faktor 1,4) …

-za uzdržavanu djecu:       – 1. dijete – 900,00 kn (faktor 0,5)                    – supružnik i drugi uzdržavani

                                               – 2. dijete – 1.260,00 kn (faktor 0,7)                                   članovi  uže obitelji – 900,00 kn (faktor 0,5)

                                               – 3. dijete – 1.800,00 kn (faktor 1,0)

Za invalidnog člana uže obitelji i samog radnika odbitak se povećava za 540,00 kn (faktor 0,3). Ako je rješenjem utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili osoba ima pravo na tuđu pomoć i njegu, umjesto faktora 0,3 za tu osobu priznaje se faktor 1,0 (1.800,00 kn). Priznati osobni odbici moraju se podudarati sa podacima koje je u poreznu karticu upisala Porezna uprava.

Uzdržavanim članovima i djecom smatraju se osobe čiji ukupni primici na godišnjoj razini ne premašuju iznos od 10.800,00 kn. Pritom se u navedene primitke ne ubrajaju primici po osnovi socijalnih potpora po posebnim propisima, doplatak za djecu, potpora za novorođenče, odnosno opremu novorođenog djeteta i obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja.

            Obrazac IP treba izraditi u 3 primjerka – jedan ostaje vama, drugi do 31.01.2012. predajete Poreznoj upravi, a treći, također do 31.01.2012. uručujete radniku.

 

II.                          ID-1 I POTVRDE O DOHOTKU

Ako ste tijekom 2011. godine osim plaća isplaćivali i druge dohotke na koje se porez plaća po odbitku (npr. za ugovore o djelu, autorske naknade, stipendije iznad neoporezivih iznosa…) za njih ste tijekom godine popunjavali i predavali u Poreznu upravu obrazac IDD, a po proteku godine sastavljate i godišnje izvješće na obrascu ID-1. Njega popunjavate i dostavljate Poreznoj upravi do 31.01.2012. godine.

Osobama kojima je takav dohodak isplaćivan trebate dati “Potvrdu o isplaćenom dohotku, uplaćenom porezu po odbitku i prirezu za ____ godinu”.

 

III.            KONTROLA PRIMITAKA I IZDATAKA

Prije zaključivanja poslovnih knjiga, u Knjizi primitaka i izdataka (KPI) prekontrolirajte sve proknjižene primitke i izdatke. Prema važećem “načelu blagajne” primici i izdaci nastaju i mogu se knjižiti u trenutku naplate, odnosno plaćanja (osim izdataka za dugotrajnu imovinu). Kod naplate čekom, primitak nastaje trenutkom primitka čeka. Ako se plaća mjenicom, primitak nastaje naplatom ili prijenosom mjenice. Ako se plaća kreditnom karticom, primitak nastaje naplatom na žiro-račun. Ako se naplata obavlja prijebojem, asignacijom ili cesijom, trenutkom naplate smatra se trenutak kada su se stekli propisani uvjeti (potpisani odgovarajući ugovori ili druge isprave).

III-1 – POSLOVNI PRIMICI su sva dobra (novac, stvari, usluge i prava) ostvarena na tržištu, tj. primici od prodane robe, izvršenih usluga, prodane dugotrajne imovine, učinjenih izuzimanja dobara i usluga obrta, primljenih predujmova, i sl., a i iznosi državnih pomoći i poticaja za obrtničku djelatnost. Zajam i kredit nisu primici. Naplaćene zatezne kamate po računima su primitak.

III-2 – POSLOVNI IZDACI su svi odljevi dobara s novčanom vrijednošću izvršeni radi stjecanja, osiguranja i očuvanja primitaka. Između primitaka i izdataka mora postojati međuovisnost. Otplate zajmova i kredita nisu izdatak, nego samo kamate iskazane u ratama kredita uzetog za poduzetničku djelatnost.

Izdaci koji se porezno NE PRIZNAJU su: 70% izdatka za reprezentaciju, PDV na vlastitu potrošnju, besplatne isporuke, naknade, nagrade i potpore iznad propisanih iznosa, 30% izdataka u svezi s vlastitim ili iznajmljenim osobnim motornim vozilima koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i radnika (izuzev osiguranja koje se priznaje u cijelosti), porez na dohodak i predujam istog, te svi drugi izdaci koji nisu u svezi s obavljanjem djelatnosti.

Porezno PRIZNATI IZDACI su:

 • izdaci za materijal, robu, proizvode, energiju, usluge, korištenje prostora i opreme;
 • izdaci za radnike (plaće s porezima i obveznim doprinosima);
 • neoporezive naknade, potpore i nagrade za zaposlenike i za obrtnika do visine propisane čl. 13. st.2. Pravilnika o porezu  na dohodak, i to:

                1) naknade prijevoznih troškova na službenom putu – u visini stvarnih izdataka;

                2) naknade troškova noćenja na službenom putu – u visini stvarnih troškova;

                3) naknade troškova prijevoza na posao i s posla – u visini mjesečne karte javnog prijevoza (mjesni i međumjesni);

                4) naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe – do 2,00 kn po prijeđenom kilometru;

                5) potpore zbog invalidnosti radnika – do 2.500,00 kn godišnje;

                6) potpore za slučaj smrti radnika – do 7.500,00 kn;

                7) potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (supružnika, roditelja, roditelja supružnika, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, usvojene djece i djece na skrbi) – do 3.000,00 kn;

                8) potpora zbog bolovanja dužeg od 90 dana – do 2.500,00 kn godišnje;

                9) dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do 31.12. tekuće godine navršilo 15 godina) – do 600,00 kn godišnje;

                10) prigodne nagrade – do ukupno 2.500,00 kn godišnje (npr. božićnica, naknada za godišnji odmor i slično);

                11) jubilarne nagrade: za radni staž 10 godina – 1.500,00 kn; za 15 godina – 2.000,00 kn; za 20 godina – 2.500,00 kn; za 25 godina – 3.000,00 kn; za 30 godina – 3.500,00 kn; za 35 godina – 4.000,00 kn; za 40,45,50… godina – 5.000,00 kn;

12) dnevnice u zemlji (preko 12 sati) – do 170,00 kn, uz uvjet udaljenosti mjesta službenog puta preko 30 km. Za put koji traje od 8 do 12 sati priznaje se pola dnevnice u iznosu od 85,00 kn.

                13) dnevnice u inozemstvu – do iznosa propisanih za korisnike državnog proračuna: Italija-70,00 EUR, Slovenija-50,00 EUR, BIH-30,00 EUR, Mađarska-50,00 EUR, Austrija-70,00 EUR, Švicarska-80,00 EUR, Francuska-70,00 EUR, Belgija-70,00 EUR, Nizozemska-70,00 EUR, Njemačka 70,00 EUR, Češka-50,00 EUR, Slovačka-50,00 EUR, Poljska-40,00 EUR (za ostale države vidjeti Odluku – NN 8/06).

14) terenski dodatak u zemlji – do 170,00 kn dnevno uz uvjet udaljenosti preko 30 km;

                15) terenski dodatak u inozemstvu – do 250,00 kn dnevno;

                16) pomorski dodatak – do 250,00 kn dnevno;

                17) naknada za odvojeni život od obitelji – do 1.600,00 kn mjesečno;

                18) otpremnine radi odlaska u mirovinu – do 8.000,00 kn;

                19) otpremnine zbog poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza – do 6.400,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca, a za invalide rada do 8.000,00 kn za svaku godinu rada. (NAPOMENA: ovo su svote koje poslodavac može neoporezivo isplatiti radniku, a ono što je obavezan propisano je Zakonom o radu: za poslovno ili osobno uvjetovani otkaz – 1/3 prosječne mjesečne plaće u zadnja tri mjeseca po godini rada kod tog poslodavca, a u slučaju otkaza radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili profesionalnu bolest – u dvostrukom iznosu);

20) potpora za novorođenče – do visine jedne proračunske jedinice (3.326,00 kn)

 • nagrade učenicima i studentima za vrijeme prakse, odnosno naukovanja – do iznosa od 1.600,00 kn mjesečno;
 • stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima – do 1.600,00 kn mjesečno (pod uvjetom da stipendiju prima samo od jednog isplatitelja ili od više ali u ukupnoj svoti do 1.600,00 kn). Pažnja: učenik i student koji prima stipendiju i/ili bilo kakve druge primitke u ukupnom godišnjem iznosu većem od 10.800,00 kn, više se ne smatra uzdržavanim, pa se na njega ne može koristiti osobni odbitak!
 • poklon u naravi (ne u novcu!) isključivo zaposleniku u protuvrijednosti do 400,00 kn godišnje;
 • premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svog radnika uz njegov pristanak i te koje obrtnik uplaćuje za sebe osobno, dobrovoljnom mirovinskom fondu, do 500,00 kn mjesečno, odnosno do 6.000,00 kn godišnje;
 • plaćene zatezne kamate iz poslovnih odnosa. Ali pažnja: zatezne kamate zbog nepravodobno uplaćenih javnih davanja (poreza, doprinosa i dr.) nisu porezno priznati izdaci;
 • plaćene kamate po zajmovima i kreditima za obavljanje djelatnosti, te jednokratne naknade i drugi izdaci u svezi s odobravanjem kredita (sam kredit i zajam nisu primici te otplate kredita i zajmova nisu izdaci);
 • komorski doprinos u paušalnom iznosu od 348,00 kn kvartalno (ili u slučaju plaćenih dugovanja ukupan plaćeni iznos) i dodatni iznos od 0,4% od dohotka ili dobiti koji ste u 2011. godini platili na iznos dohotka za 2010. i kao predujam za 2011. godinu. I za 2011. godinu trebate sastaviti godišnji obračun komorskog doprinosa na obrascu KD za obrtnike, te ga zajedno sa poreznom prijavom dostavite Poreznoj upravi do 29.02.2012. a «dobitaši» do 30.04.2012. godine. Ukoliko postoji razlika za uplatu, obrascu KD prilaže se i kopija virmana o izvršenoj uplati razlike;
 • doprinos za vaše mirovinsko osiguranje u 2011. godini «dohodaši» su plaćali na osnovicu od 4.977,05 kn po stopi od 20% (ili 15% 1. stup + 5% 2. stup), odnosno 995,41 kn mjesečno. Ukoliko je bila izabrana neka od viših osnovica, ona je bila osnovica za sve obvezne doprinose. «Dobitaši» su doprinos za mirovinsko osiguranje plaćali na poduzetničku plaću, a najmanje na osnovicu 8.422,70 kn, također po stopi od 20% (ili 15% + 5%), odnosno najmanje 1.684,54 kn mjesečno.
 • doprinos za vaše zdravstveno osiguranje u 2011. godini plaćao se na istu osnovicu kao i mirovinsko osiguranje, po stopi od 15%, odnosno «dohodaši» najmanje 746,56 kn mjesečno, a «dobitaši» najmanje 1.263,41 kn mjesečno.
 • doprinos za ozljedu na radu za vas u 2011. godini plaćao se na istu osnovicu za obvezne doprinose po stopi od 0,5%, dakle najmanje «dohodaši» 24,89 kn, a «dobitaši» 42,11 kn mjesečno. Budući da ovaj doprinos dospijeva kvartalno (15.04., 15.07., 15.10. i 15.01.), u tim rokovima plaćao se trostruki mjesečni iznos.
 • obrtnici«dohodaši» koji su istovremeno i u radnom odnosu platiti će obvezne doprinose za 2011. godinu po rješenju Porezne uprave koje će dobiti nakon što im se poreznim rješenjem utvrdi dohodak za 2011. godinu. Naime, osnovica za doprinose timobrtnicima je upravo utvrđeni dohodak od obrta (ali maksimalno 59.724,60 kn) ili dobit od obrta (ali maksimalno 101.072,40 kn) od kojeg se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 20% (ili 15% 1. stup + 5% 2. stup) i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 15%. Doprinose za cijelu 2011. godinu (ili onaj dio godine kad su imali istovremeno obrt i radni odnos) oviobrtniciplaćaju odjednom po primitku rješenja.               
 • članarina turističkim zajednicama – obveznik ste ove članarine ako se bavite djelatnošću za koju je propisano plaćanje iste. Kako su se propisi na temelju kojih se plaća članarina mijenjali sa 01.01.2011., djelatnosti, razrede turističkih mjesta i stope pogledajte u INFORMATORU O OBVEZAMA U 2011. GODINI iz siječnja 2011. O obračunatoj i plaćenoj članarini popunjavate obrazac TZ kojeg zajedno sa poreznom prijavom trebate predati Poreznoj upravi do 29.02.2012.  a «dobitaši» do 30.04.2012. godine.
 • Spomenička renta po osnovi obavljanja određenih djelatnosti (tzv. indirektna spomenička renta) – ako obavljate određene djelatnosti za koje je propisano plaćanje spomeničke rente, bili ste obavezni plaćati ovu rentu po stopi od 0,05% od prihoda ostvarenih od tih djelatnosti. U 2011. trebali ste plaćati predujam utvrđen temeljem prometa u 2010., a po završetku godine sastavljate konačni obračun spomeničke rente na obrascu SR, kojeg zajedno sa poreznom prijavom dostavljate Poreznoj upravi do 29.02.2012. a «dobitaši» do 30.04.2012.g. Ukoliko je iznos plaćenog predujma manji od utvrđene obaveze, uz obrazac se dostavlja i kopija naloga o uplati razlike. Ukoliko ste kroz predujmove uplatili više, možete tražiti povrat ili ga ostaviti kao predujam za naredno razdoblje. Djelatnosti koje su obveznici spomeničke rente:

 

46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama,46.34 Trgovina na veliko pićima,

46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima,

46.37 Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima,

46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima,

46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom,

46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima,

46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom,

49.32 Taksi služba,

51.21 Zračni prijevoz robe,

52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom,

52.23 Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom,

55.10 Hoteli i sličan smještaj,

56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane,

56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića,

 

61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa),64.1 Novčarsko posredovanje,

66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova,

77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije,

77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport,

77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava,

79. Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima,

92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja,

93.19 Ostale sportske djelatnosti (marine),

93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

 

 

 • spomenička renta od obavljanja obrta u nepokretnom kulturnom objektu ili kulturno-povijesnoj cjelini – plaća se i priznaje u izdatke ukoliko je vaša općina/grad propisala obavezu plaćanja ove rente, te vam izdala rješenje o tome;
 • Amortizacija (otpis) dugotrajne imovine za 2011.g. provodi se u skladu s odredbom članka 12. Zakona o porezu na dobit. Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kn i vijek trajanja dulji od godine dana. Trošak nabave ove imovine ne priznaje se po “načelu blagajne”, već se trošak priznaje godišnje u određenom postotku kroz duže razdoblje vijeka trajanja imovine, a prema slijedećoj tabeli:

 

imovina

amortizacijski

vijek

stopa

amortizacije

1. Građevinski objekti i brodovi veći od 1000 BRT

20 god.

5 %

2. Osnovno stado, osobni automobili

5 god.

20 %

3. Nematerijalna imovina, oprema, vozila (osim osobnih automobila), mehanizacija

4 god.

25 %

4. Računala, računalna oprema i programi, mobilni telefoni, oprema za računalne mreže

2 god.

50 %

5. Ostala nespomenuta imovina

10 god.

10 %

 

Amortizacija za osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz priznaje se do 400.000,00 kuna troška nabave po jednom sredstvu. Ako trošak nabave premašuje navedenu svotu, amortizacija iznad navedene svote priznaje se samo ako sredstvo služi isključivo za registriranu djelatnost najma ili prijevoza.

Ne priznaju se rashodi amortizacije za imovinu kojom se ne obavlja djelatnost.

Poreznom obvezniku koji u dugotrajnoj imovini ima evidentirana plovila (brod, brodicu, jahtu ili čamac koji služi razonodi, sportu, rekreaciji ili najmu) , zrakoplove, apartmane i kuće za odmor priznaje se kao rashod amortizacija takve imovine pod uvjetima:
1. da je porezni obveznik registriran za djelatnost iznajmljivanja i prijevoza plovilima i zrakoplovima, odnosno za djelatnost iznajmljivanja apartmana i kuće za odmor, i
2. da po osnovi korištenja plovila i zrakoplova ostvaruje u poreznom razdoblju prihod najmanje u visini od 7% nabavne vrijednosti takve imovine, i
3. da po osnovi korištenja apartmana i kuće za odmor ostvaruje u poreznom razdoblju prihod najmanje u visini od 5% nabavne vrijednosti takve imovine.

Ukoliko se ne ispune navedeni uvjeti, ne priznaje se trošak amortizacije za tu godinu, ali niti drugi troškovi koji su tijekom godine nastali, a vezani su za tu imovinu (gorivo, servis, popravci, soboslikarski ili slični radovi…). Ako se radi o već amortiziranoj imovini, traženi uvjeti moraju se ispuniti da bi se priznali i ostali troškovi vezani za tu imovinu.

Poreznom obvezniku koji koristi plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor na temelju poslovnog najma, priznaju se troškovi najma takve imovine, te drugi troškovi nastali po osnovi korištenja iste imovine, pod uvjetom da je tijekom godine po osnovi korištenja te imovine ostvario prihod najmanje u visini troškova najma.

Za svako od navedenih sredstava (plovilo, zrakoplov, apartman, kuća za odmor) treba sastaviti pregled podataka koji sadrži: vrstu sredstva, nabavnu vrijednost, prihod ostvaren korištenjem sredstva tijekom godine, iznos amortizacije, pripadajuće troškove nastale korištenjem sredstva. Taj pregled za svako sredstvo predaje se uz poreznu prijavu.

Dugotrajna imovina za svaku godinu evidentira se na obrascu Popis DI. U stupac 5. unosi se knjigovodstvena vrijednost imovine na kraju prethodne godine, u stupac 8. unosi se svota otpisa koja se dobiva množenjem nabavne vrijednosti sa stopom otpisa (4×7), a stupac 9. izračunava se oduzimanjem svote otpisa od knjigovodstvene vrijednosti (5-8).

 Po stopama iz tablice provodi se redovna amortizacija dugotrajne imovine. Dopušteno je provoditi i ubrzanu amortizaciju na način da se amortizacijske stope povećaju za 100% (dvostruko).

 Ne zaboravite svoju obavezu propisanu Općim poreznim zakonom, da na kraju svake poslovne godine sačinite inventuru kao godišnji popis sve imovine i obveza.

 

 1. UTVRĐIVANJE DOHOTKA, POTICAJI, ODBICI I OLAKŠICE

Umanjenja dohotka:

                Razlika između ostvarenih primitaka i porezno priznatih izdataka je dohodak obrtnika.

Utvrđeni dohodak se može umanjiti za plaće novozaposlenih radnika, za potporu za obrazovanje i izobrazbu i za izdatke istraživanja i razvoja – oni su redovno knjiženi u izdatke onda kad su nastali, a u poreznoj prijavi mogu još jednom umanjiti dohodak. Potom se dohodak dodatno umanjuje za preneseni gubitak iz ranijih godina koji je utvrđen rješenjem Porezne uprave.

                – Umanjenje dohotka za iznos isplaćene plaće i doprinosa na plaću novozaposlenog radnika u trajanju od godine dana može se koristiti ako je zaposlen novi radnik na neodređeno vrijeme nakon najmanje jednomjesečne prijave na Zavodu za zapošljavanje ili odustanka od korištenja prava na mirovinu, ili zaposlenja na neodređeno vrijeme osobe koja se prvi put zapošljava, sve pod uvjetom da se u istom razdoblju ne raskine ugovor o radu s drugim zaposlenicima. Ukoliko je novozaposleni radnik osoba s invaliditetom, umanjenje se može koristiti tri godine od dana zaposlenja.

                – Potpora za obrazovanje i izobrazbu (osnovno i posebno obrazovanje i izobrazba radnika i obrtnika, te nagrade učinicima za vrijeme prakse i naukovanja) može se priznati u skladu s odredbama posebnog Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (NN 109/07, 152/08) i Pravilnika o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu (NN 12/08 i 13/09).     

– Izdaci istraživanja i razvoja mogu dodatno umanjiti dohodak ako se mogu pripisati konkretnom istraživačko-razvojnom projektu za koji porezni obveznik ima svu potrebnu dokumentaciju (godišnji operativni planovi razvoja projekta, projektna dokumentacija, analize i istraživanja, uredna dokumentacija o izdacima projekta i sl.)

Ovako utvrđeni dohodak od obrta zbraja se sa svim drugim oblicima dohotka ostvarenim u poslovnoj godini (plaće, mirovine, dohodak od imovine, kapitala, osiguranja, drugi dohodak).

Osobni odbici:

Na sveukupni godišnji dohodak primjenjuju se osobni odbici: za poreznog obveznika i uzdržavane članove obitelji i za dana darovanja.

–    Osobni odbici za vas i uzdržavane članove uže obitelji priznaju se u iznosima kao i za radnike (vidjeti pod I. ove informacije).

–    Osobni odbitak za darovanja dana u naravi i u novcu doznačenom na žiro-račun a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visini 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena porezna prijava i utvrđen porez na dohodak (pažnja! darovanja se ne knjiže kao redovni izdaci poslovanja, već se u poreznoj prijavi prijavljuju kao osobni odbici). Za korištenje ovog odbitka obavezno se prilaže kopija naloga o doznaci u novcu i kopija ugovora o darovanju u drugim dobrima i uslugama.

 

V.            UTVRĐIVANJE POREZA, POREZNA PRIJAVA I PRILOZI – OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK

Porezna prijava za 2011.g. podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi najkasnije do 29.02.2012.g. na obrascu DOH (novi). Zajednički obrti, prije ovih pojedinačnih prijava, predaju i zajedničku poreznu prijavu (obrazac DOH-Z) najkasnije do 31.01.2012.g.

Popunjavanje porezne prijave:

Pod 1. – Opći podaci – popuniti tražene osobne podatke. Pod 1.4. umirovljenici upisuju razdoblje u kojem su tijekom 2010. bili u mirovini (npr. 01.01.2010. do 31.12.2010. ili 01.08.2010. do 31.12.2010.)

Pod 2. – upisuju se podaci o uzdržavanim članovima uže obitelji radi korištenja osobnih odbitaka (za faktore i iznose vidjeti u poglavlju I. jer su isti kao za radnike)

Pod 3. – upisuju se podatak o uvećanju osobnog odbitka za dana darovanja (priložiti i odgovarajuću dokumentaciju)

Pod 4.1. – upisuju se podaci o dohotku od nesamostalnog rada (plaća i mirovina)

Pod 4.2. – upisuju se podaci o dohotku od samostalne djelatnosti (obrta) prema Knjizi primitaka i izdataka. Dohodak čine ukupni primici umanjeni za ukupne izdatke. Pod 4.2.1. u koloni 3. upisuju se umanjenja za plaće novozaposlenih radnika, potpora za obrazovanje i izobrazbu i naukovanje učenika i izdaci istraživanja i razvoja, koja se dodatno još jednom priznaju a specificirana su pod 4.2.4., pa se tako umanjeni dohodak upisuje u kolonu 7. (ili 6. ako se radi o gubitku)

Pod 4.3. – upisuju se podaci o dohotku od imovine (zakupnina, najamnina…)

Pod 4.4. – upisuju se podaci o dohotku od kapitala

Pod 4.5. – upisuju se podaci o dohotku od osiguranja

Pod 4.6. – upisuju se podaci o dohotku od drugog dohotka (ugovor o djelu, autorski ugovor, skupštine, nadzorni odbori…)

Pod 4.7. – upisuju se podaci o inozemnom dohotku

Pod 5. – upisuje se zbroj svih prethodnih vrsta dohodaka kao sveukupni dohodak, te ukupno uplaćen porez i prirez

Pod 6. – ako imate pravo na neko od navedenih olakšica, oslobođenja ili poticaja – upišite podatak o iznosu

Pod 7. – popišite sve priloge koje predajete uz poreznu prijavu – obavezno: Pregled primitaka i izdataka, Popis dugotrajne imovine, Obrazac KD; – po potrebi: Obrazac TZ, obrazac SR, potvrde o ostvarenom dohotku, IP obrasci, obračun državne potpore za obrazovanje, dokumentacija o olakšicama i odbicima, izvješća o privremenoj obustavi obavljanja obrta, i sl.

Pod 8. – možete upisati neku napomenu ukoliko je važna za utvrđivanje dohotka i poreza ili pojašnjenje

Pod 9. – ovaj dio niste obavezni popuniti ni predati ali možete ga popuniti radi vlastitog obračuna osobnih odbitaka, utvrđivanja porezne osnovice, obračuna poreza i prireza, te utvrđivanja razlike za uplatu ili povrat.

Kad od sveukupnog dohotka odbijete sve osobne odbitke, dobije se porezna osnovica za primjenu poreznih stopa na godišnjoj razini:

–          na prvih 43.200,00 kn obračunava se 12% poreza;

–          na idućih 86.400,00 kn obračunava se 25% poreza;

–          na preostali iznos porezne osnovice obračunava se 40% poreza.

Na ukupan iznos poreza obračunava se i prirez po stopi koju je utvrdila svaka općina, odnosno grad: Pula 7,5%, Barban 5%, Fažana 3%, Ližnjan 5%, Marčana 5%, Medulin 5%, Svetvinčenat 5%, Vodnjan 5%.

Poreznu prijavu potpišite.

Iskazanu razliku poreza i prireza za uplatu dužni ste platiti u roku od 15 dana od dana primitka poreznog rješenja o utvrđenom porezu za 2011.g. Ako se po rješenju Porezne uprave iskaže višak plaćenog poreza za povrat, porez vam se vraća ukoliko u roku od 15 dana od primitka rješenja date zahtjev za povrat, a ako ne, uračunava vam se u predujam za iduća razdoblja. Po primitku rješenja prekontrolirajte da li su vam priznata sva umanjenja koja ste u prijavi naveli.

Na kraju 2011. godine trebali ste utvrditi i da li ispunjavate koji od kriterija za obavezan prijelaz na plaćanje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak. Kriteriji su: ukupni primici (bez PDV-a) preko 2.000.000,00 kn, dohodak preko 400.000,00 kn, vrijednost dugotrajne imovine veća od 2.000.000,00 kn, prosječno više od 15 zaposlenih radnika. Ako ste prešli makar i jedan od tih kriterija, do kraja godine trebali ste obavijestiti Poreznu upravu da od 01.01.2012. postajete obveznik poreza na dobit umjesto poreza na dohodak, te preustrojiti knjigovodstvo. Vrijednost dugotrajne imovine za ove svrhe izračunava se linearnom metodom i primjenom osnovnih stopa amortizacije (bez obzira na to kako ste stvarno amortizirali imovinu).

Obveznici poreza na dobit predaju poreznu prijavu na obrascu PD najkasnije do 30.04.2012. godine.

 

VI.  KONAČNI OBRAČUN PDV-a

                Konačni obračun PDV-a sastavlja se na obrascu PDV-K i predaje Poreznoj upravi do 29.02.2012. (obveznici poreza na dohodak), odnosno do 30.04.2012. (obveznici poreza na dobit). U slučaju odjave obrta konačni obračun mora se predati u roku od 3 mjeseca od datuma prestanka obrta.

                Obrazac PDV-K popunjava se na temelju podataka iz knjigovodstva, knjiga URA i IRA, te drugih pomoćnih, carinskih evidencija i isprava, na isti način na koji se popunjava i PDV obrazac.

                Ako je inventurom na kraju godine utvrđen manjak na koji treba platiti PDV, a isti nije mogao biti iskazan u PDV obrascu za prosinac 2011.g., iskazati će se u konačnom obračunu.

                Uz PDV-K obrazac Poreznoj upravi prilaže se i PDV-F obrazac (evidencija o prodanim dobrima stranim državljanima u okviru osobnog putničkog prometa), ako ste stranim državljanima izdavali uz račun i obrazac PDV-P (zahtjev za povrat PDV-a).

                Odmah poslije Nove godine trebali ste utvrditi kolika je vrijednost izvršenih oporezivih isporuka (bez PDV-a) u 2011. godini, kako biste mogli utvrditi vaš status obveznika PDV-a u 2012. godini. Doduše, ako ste postali obveznik PDV-a po vlastitom izboru, onda ostajete u tom sustavu 5 godina (što je utvrđeno rješenjem Porezne uprave) pa obratite pažnju kada istječe taj rok. Međutim, ako ste obveznikom PDV-a postali po sili zakona a u 2011. godini ukupni promet (bez PDV-a) je manji od 85.000,00 kn, trebate donijeti odluku da li ćete i dalje ostati u sustavu PDV-a po vlastitom izboru, što će vas obvezivati narednih 5 godina, ili ćete izaći iz sustava PDV-a, te o tome najkasnije do 16.01.2012. obavijestiti Poreznu upravu (i sukladno tome od 01.01.2012. izdavati račune bez PDV-a sa naznakom da “PDV nije obračunat prema čl.22. st. 1. Zakona o PDV-u”).

                Isto tako, ako do sada niste bili u sustavu PDV-a, a u 2011. promet vam je bio preko 85.000,00 kn (za one koji su u 2011. počeli poslovati pa su radili samo dio godine promet se preračunava na godišnju razinu), postali ste obveznik PDV-a po sili zakona od 01.01.2012.g., te o tome trebate obavijestiti Poreznu upravu do 16.01.2012. (ispuniti prijavu – obrazac P-PDV), te paziti na promjenu u vođenju knjigovodstva, izdavanju računa i dr.

                Oni koji izlaze iz sustava PDV-a trebaju paziti na ispravak pretporeza priznatog na dugotrajnu imovinu jer će ga dijelom morati platiti zbog promjene statusa obveznika PDV-a (čl. 142. – 145. Pravilnika o PDV-u).

 

VII.          POSEBNI POREZI

                Porezni obveznici posebnih poreza (trošarina) – proizvođači i uvoznici, dužni su do 31.01.2012. predati godišnja izvješća o proizvedenim, prodanim i uvezenim količinama tih proizvoda te popis zaliha na dan 31.12.2011. (bezalkoholna pića, kava, luksuzni proizvodi) nadležnoj Carinskoj upravi. Trošarinski obveznici prema Zakonu o trošarinama (za alkoholna pića – vina,piva, žestoka pića, duhanske proizvode i energente) predaju mjesečna izvješća, a uz izvješće za prosinac predaje se i popis zaliha na dan 31.12.2011.

                Proizvođači plovila moraju, uz mjesečne, dostviti i godišnje izvješće PP-PLO do 31.01.2012.g.

                Obveznici plaćanja poreza na potrošnju sastavljaju godišnji obračun ovog poreza na obrascu PP-MI-PO i predaju ga Poreznoj upravi ili nadležnom županijskom odjelu do 29.02.2012.g.

 

VIII. ZAVRŠETAK POSLOVNE GODINE ZA OBRTNIKE PAUŠALISTE

                Obrtnici koji su u 2011. plaćali porez na dohodak u paušalnom iznosu i vodili samo Knjigu prometa (u koju su upisivali i gotovinski i bezgotovinski naplaćen promet), ne predaju poreznu prijavu ali su trebali na kraju 2011. zaključiti knjigu i zbrojiti promet kako bi utvrdili da li su postali obveznici PDV-a, odnosno da li su prešli iznos prometa od 85.000 kn (za one koji su u 2011. počeli poslovati pa su radili samo dio godine promet se preračunava na godišnju razinu). Ukoliko ste postali obveznik PDV-a, ne možete u 2012. godini više biti «paušalist» već ste do kraja 2011. (a najkasnije do 16.01.2012.) trebali Poreznoj upravi dati prijavu (RPO i P-PDV) da prelazite na redovno oporezivanje i plaćanje PDV-a.

                Ukoliko ste na kraju 2011. ispunjavali uvjete da plaćate porez na dohodak u paušalnom iznosu (da niste obveznik PDV-a, da se ne radi o zajedničkom obrtu, da nema izdvojenih pogona i da se ne radi o djelatnosti trgovine ili ugostiteljstva) i željeli ste prijeći sa redovnog oporezivanja na paušalno plaćanje poreza, trebalo je do kraja godine (a najkasnije do 16.01.2012.) predati Poreznoj upravi zahtjev za prelazak u paušaliste (RPO obrazac sa zaokruženom stavkom 2.5. – paušalno plaćanje poreza). Međutim, kod prelaska sa redovnog oporezivanja na paušalno plaćanje poreza potrebno je saldirati porezne obveze iz poslovnih knjiga na način kao da se zatvara obrt (nenaplaćena potraživanja su primitak, neplaćena dugovanja su izdatak, tržišna vrijednost dugotrajne imovine, zaliha, repromaterijala i drugog su primitak, a knjigovodstvena vrijednost dugotrajne imovine je izdatak, itd.).

                Iako ovi obrtnicine predaju poreznu prijavu, ipak su dužni sastaviti konačni obračun komorskog doprinosa (Obrazac KD), a ako su prema djelatnosti obveznici plaćanja članarine turističkim zajednicama i/ili spomeničke rente onda trebaju sastaviti i Obrazac TZ, odnosno Obrazac SR radi konačnog obračuna tih davanja, i sve ih dostaviti Poreznoj upravi do 29.02.2012.g.