HBOR: dva programa kreditiranja

Objavljeno: 02.06.2016

1.Uz potporu EU objavio program mikrokreditiranja, u okviru programa za konkurentnost i inovacije (CIP Program).

Cilj Programa je financiranje mikro poduzetnika u svrhu:

 • samozapošljavanja
 • osnivanja obrta i trgovačkih društava
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
 • povećanja broja novih radnih mjesta

Program je namijenjen financiranju:

 • osnovnih sredstava (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaju, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)

i/ili

 • obrtna sredstva

Mikro poduzetnici su poduzetnici, fizičke i pravne osobe koje na dan podnošenja zahtjeva za kredit zadovoljavaju sljedeće kriterije i to:

 • manje od 10 zaposlenih
 • godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2 mln EUR, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak , u iznosu protuvrijednosti do 2 mln EUR
 • do najviše 25% je u vlasništvu društva koje po kriterijima Europske unije ne spada u kategoriju malog i srednjeg poduzetnika

Najviši iznos mikro kredita  je u kunskoj protuvrijednosti 25.000,00 EUR.

HBOR provodi ovaj Program kreditiranjem krajnjih korisnika putem poslovnih banaka koje su prihvatile suradnju na provođenju ovog Programa pa se zainteresirani trebaju obratiti u svoju banku, odnosno u:

 • BKS Bank d.d., Rijeka
 • Croatia banka d.d., Zagreb
 • Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
 • Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb
 • Kentbank d.d., Zagreb
 • OTP banka Hrvatska d.d., Zadar
 • Partner banka d.d., Zagreb
 • Podravska banka d.d., Koprivnica
 • Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
 • Sberbank d.d., Zagreb
 • Slatinska banka d.d., Slatina
 • Vaba d.d. banka Varaždin, Varaždin
 • Veneto banka d.d., Zagreb

 

Više na poveznici   http://hbor.hr/mikrokreditiranje-uz-potporu-eu01

2.Program kreditiranja izrade  pripreme projektne i ostale investicijske dokumentacije

Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi te županije i Grad Zagreb), komunalna društva, trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove.

Iznos kredita je od 100.000,00 kn do 300.000,00 kn pa i neograničen.

Sredstvima kredita financira se priprema projekata javnog i privatnog sektora. Krediti su namijenjeni za financiranje izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije i to:

 • idejno rješenje,
 • istražni radovi; dokumentaciju i troškove provedbe prethodnih istraživanja od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta,
 • ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 • strateška procjena utjecaja na okoliš,
 • studija utjecaja na okoliš,
 • ostala dokumentacija i troškovi vezani uz procjenu utjecaja na okoliš odnosno prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 • idejni projekt,
 • elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom,
 • elaborati čija izrada prethodi izradi glavnog projekta,
 • glavni projekt,izvedbeni projekt,
 • tipski projekt,
 • projekt uklanjanja,
 • troškovnik,
 • poslovni plan/predinvesticijska/ investicijska studija,
 • energetski certifikat,
 • ostala dokumentacija i troškovi vezani uz ishođenje lokacijske i građevinske i uporabne dozvole,
 • dokumentacija za nadmetanje za odluku o odabiru projektanata/izvođača/nadzornog inženjera/revidenta,
 • trošak ostalog tehničkog savjetovanja i analiza od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta,
 • i sva ostala dokumentacija potrebna za provedbu investicijskog projekta.

 

Više na poveznici   http://hbor.hr/kreditiranje-izrade-projektne-dokumentacije01