Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Objavljeno: 12.12.2014

Vlada Republike donijela je Uredbu o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. 

Uredba je objavljenja u Narodnim novinama broj 129/14. od 03. studenoga 2014. godine.

Ovom Uredbom koja se odnosi na financijsko razdoblje 2014-2020., utvrđuje se provedba Uredbe (EU) br. 1303/2013 EU parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o :

– Europskom fondu za regionalni razvoj,

– Europskom socijalnom fondu,

– Kohezijskom fondu,

– Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i

– Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Ovom Uredbom određuju se institucije koje imaju ulogu tijela u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede i ruralnog razvoja jest Upravljačko tijelo za Program ruralnog razvoja.

Upravljačko tijelo, osniva Odbor za praćenje.

Uredba je stupila na snagu 10.11.2014. godine.

U PRILOGU :

  • Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj  ( NN 129/14.)