Donesen zakon o rokovima plaćanja

Objavljeno: 10.01.2012

U NN 125/11 objavljen je Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza koji stupa na snagu s 01.01.2012. godine.

 Zakonom su propisani rokovi plaćanja novčanih obveza i posljedice zakašnjenja u plaćanju:

 ·         po ugovorima između poduzetnika međusobno, i 

·         po ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava (obveznika postupanja po Zakonu o javnoj nabavi) …

U NN 125/11 objavljen je Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza koji stupa na snagu s 01.01.2012. godine.

Zakonom su propisani rokovi plaćanja novčanih obveza i posljedice zakašnjenja u plaćanju:

  • po ugovorima između poduzetnika međusobno, i
  • po ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava (obveznika postupanja po Zakonu o javnoj nabavi) 

Ugovori među poduzetnicima:

  • Može se ugovoriti rok plaćanja do 60 dana, a samo izuzetno duži rok.
  • Ako rok nije ugovoren, dužnik je dužan bez posebnog poziva na plaćanje platiti u roku od 30 dana, i to:
  • od dana primitka računa, ili
  • od dana kada je vjerovnik ispunio svoju obvezu – ako se ne može utvrditi točan datum primitka računa ili je primljen prije izvršenja obveze vjerovnika, ili
  • dana isteka ugovorenog ili zakonskog roka za pregled predmeta obveze, ako je račun primljen prije isteka tog roka. Rok za pregled predmeta obveze ne može biti duži od 30 dana, osim u iznimnim slučajevima.

Ugovori između poduzetnika i osoba javnog prava:

  • Kada je osoba javnog prva dužnik, ugovoreni rok ne može biti duži od 30 dana, osim iznimno, ali onda ne može biti duži od 60 dana.
  • Kada je poduzetnik dužnik, može se ugovoriti plaćanje u roku od 60 dana.
  • Ako rok nije ugovoren, dužnik je dužan bez posebnog poziva na plaćanje platiti u roku od 30 dana (rok počinje teći isto kao kod ugovora među poduzetnicima). 

Posljedice nepridržavanja propisanih rokova:

Odredbe ugovora kojima su ugovoreni duži rokovi od propisanih ništetni su (ne proizvode pravne posljedice), ako na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je takvom ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika. Prilikom ocjene je li odredba ugovora ništetna, uzet će se, između ostalog, u obzir jesu li postojali opravdani razlozi za odstupanje od zakonskih rokova ispunjenja novčanih obveza.

Ništetna je i odredba ugovora kojom se isključuje, ograničava ili uvjetuje pravo vjerovnika na zatezne kamate za slučaj dužnikova zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze.

Ništetna je i odredba ugovora kojom se određuje datum primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu.

Propisana je i prekršajna kazna za dužnika koji ne ispuni novčanu obvezu u rokovima određenim u skladu s ovim zakonom, u iznosu od 10.000,00  do 1.000.000,00 kn, i za odgovornu osobu dužnika od 1.000,00 do 50.000,00 kn.

Za nadzor nad provedbom ovog zakona nadležna je Financijska policija.

Ovaj zakon neće se primjenjivati na obvezne odnose nastale prije 01.01.2012.