Deklaracija hrane

Objavljeno: 03.09.2014

Kako su subjekti u poslovanju s hranom koji istu stavljaju na tržište, obvezni osigurati da hrana ispunjava propisane zahtjeve te da je odgovarajuće označena ili na drugi način identificirana, a službenu kontrolu hrane provode četiri inspektora(inspektori za kakvoću hrane, poljoprivredni inspektori, sanitarni inspektori i veterinarski inspektor) u skladu s posebnim propisom o službenim kontrolama te propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti tih inspekcijskih tijela, skrećemo vam pažnju da se, na označavanje hrane koja se stavlja na tržište RH, od 12.prosinca ove godine mijenjaju, odnosno započinje puna primjena Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani.

Označavanje hrane kompleksno je područje o kojem je u časopisu Računovodstvo, revizija i financije 8/14 izdan opsežan članak, koji  vam u privitku dostavljamo.

Iz članka izdvajamo zaključke:

– Za propisano označavanje hrane odgovoran je subjekt u poslovanju s hranom pod čijim se imenom hrana stavlja na tržište, a ima sjedište u EU-u.

– Podatci kojima se označava hrana moraju biti napisani na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom, lako razumljivi, vidljivi i uočljivi, jasno čitljivi i neizbrisivi te ne smiju obmanjivati krajnjeg potrošača glede svojstva, trajnosti, podrijetla i drugih osobina hrane.

– Hrana koja se stavlja na tržište Hrvatske unije do 12. prosinca 2014. godine može se označavati u skladu s Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (Nar. nov., br. 63/11., 79/11., 56/13., 81/13. i 90/13.) ili u skladu s Uredbom EU br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, a od 13. prosinca 2014. isključivo prema odredbama navedene Uredbe, osim u dijelu navođenja energetskih i hranjivih vrijednosti hrane.

– Označavanje hrane energetskim i hranjivim vrijednostima (tzv. nutritivna deklaracija) u skladu s Uredbom EU br. 1169/2011 do 12. prosinca 2016. je dobrovoljno, a od 13. prosinca 2016. postaje obveznim.

– Zapakirana hrana mora biti označena najmanje podatcima o nazivu hrane, popisu i količini sastojaka, neto-količini ili količini punjenja, roku trajanja, uvjetima čuvanja i uporabe te uputom za uporabu, ako je to primjenjivo, nazivom i adresom proizvođača ili onoga koji hranu pakira ili stavlja na tržište, a ima sjedište u EU-u, mjestom podrijetla, ako bi propust takvog navođenja mogao krivo navoditi potrošača o pravnom podrijetlu, a pića koja sadržavaju više od 1,2 % vol. alkohola i podatkom o stvarnoj alkoholnoj jakosti.

– Nezapakirana hrana mora biti označena najmanje podatkom o nazivu hrane i nazivu proizvođača ili onog koji hranu stavlja na tržište.

Izvor: RRIF