10. Međunarodna konferencija „Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom“

Objavljeno: 18.09.2019

Hrvatska obrtnička komora organizira svoju desetu po redu Međunarodnu konferenciju „Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom“, 23. i 24. listopada 2019., u Velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika, Zagreb, Ilica 49/I.

Stoga Vas pozivamo da u svom kalendaru zabilježite navedene dane.

Na konferenciji za koju ste proteklih godina pokazali veliki interes, kao i na našim prošlim konferencijama, uz hrvatske stručnjake sudjelovat će i ugledni inozemni stručnjaci, ove godine iz Singapura, Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Irske, Cipra, Ujedinjenog Kraljevstva, Austrije, Francuske, Nizozemske, Slovenije i dr.

 

Ističemo tri najvažnije teme ovogodišnje konferencije:

1. MEDIJACIJA – POSLJEDNJE NOVOSTI

– medijacija – posljednje novosti – potpisana Singapurska konvencija o ovrsi medijacijske nagodbe (UN, 7.08.2019.)

– medijacija ili arbitraža u trgovačkim i investicijskim sporovima – specifičnosti ARS-a u ugovorima s azijskim poslovnim partnerima

– medijacija u zemljama Europske unije

– važnost većeg uključivanja obrtnika i drugih malih i srednjih poduzetnika u jedinstveno EU tržište – prednosti medijacije kao efikasnog alata za rješavanje prekograničnih sporova

 

2. DIGITALIZACIJA – IZAZOVI ZA HRVATSKU

– funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta EU – utjecaj na obrtnike i druge male i srednje poduzetnike

– prekogranična e-trgovina malih i srednjih poduzetnika – zadnje informacije iz EK

– digitalizacija sudova i uprave kao način povećanja njihove efikasnosti

 

3. ZAŠTITA POTROŠAČA – TURISTIČKE USLUGE, MALI I SREDNJI PODUZETNICI  I ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

– alternativno rješavanje sporova u turizmu – doprinos razvoju

– Consumer Law Ready – europski mali i srednji poduzetnici i digitalizacija

– platforma Europske komisije za online rješavanje potrošačkih sporova

 

Cilj konferencije je približiti iskustva drugih dionika u kreiranju poticajnog poslovnog okruženja i predstaviti aktivnosti i viziju Hrvatske te  korištenje ARS-a kao alata za izbjegavanje sudskih sporova tijekom poslovanja, posebno malih i srednjih poduzetnika, osigurati uvjete za veći gospodarski rast uz prikaz najsuvremenijih praktičnih i legislativnih rješenja.

Konferencijom se želi pridonijeti jačanju svijesti opće i profesionalne javnosti te svih dionika koji sudjeluju u kreiranju okvira za gospodarski razvoj o važnosti postojanja efikasnog pravosuđa i uprave za poslovanje poduzetnika, za poticaj domaćim i stranim ulaganjima i povećanje konkurentnosti te ulozi alternativnog rješavanja sporova u njihovoj izgradnji.

 

Kome je konferencija namijenjena?

 • medijatorima i svima koje zanima medijacija i drugi načini alternativnog rješavanja sporova
 • predstavnicima tijela koja kreiraju uvjete i provode aktivnosti za jačanje poticajnog poslovnog okruženja (ministarstva, agencije, instituti, zavodi i sl.)
 • obrtnicima i drugim malim i srednjim poduzetnicima, web trgovcima i onima koji se žele uključiti u e-trgovinu i prekograničnu trgovinu na jedinstvenom tržištu EU
 • sucima, odvjetnicima, profesionalcima iz javnog sektora te korisnicima usluga zainteresiranima za primjenu IT rješenja u sudskom i izvansudskom rješavanju sporova
 • profesionalcima i tvrtkama iz IT sektora koje se bave ili žele baviti razvojem digitalnih alata u javnoj upravi i pravosuđu
 • profesionalcima iz različitih gospodarskih sektora kao što su financijski, turistički, graditeljski, transportni i dr.
 • potrošačima koji žele proširiti znanja o medijaciji i drugim načinima ARS-a
 • svim ostalim praktičarima i znanstvenicima koje zanimaju navedena područja kao i provedba europskih javnih politika i nacionalnih reformi u interesu razvoja gospodarstva na jedinstvenom EU tržištu

 

Želimo istaknuti kako je od 2010. godine ovaj stručni skup, u kojem kao predavači sudjeluju ugledni hrvatski i međunarodni stručnjaci, prepoznat od strane stručne javnosti kao jedan od najznačajnijih u regiji na kojem sudjeluje 150 i više sudionika iz Hrvatske, zemalja regije i Europske unije. Do sada su kao predavači na Konferenciji sudjelovali stručnjaci iz 23 države članice Europske unije te Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, kao i Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore te je 2010. i 2018. ovom konferencijom obilježen i Europski dan civilnog pravosuđa u RH.

 

Više informacija o ranijim konferencijama: Međunarodna ARS konferencija 

 

Vjerujemo da će Vam naš izbor tema i predavača kao i ranijih godina biti interesantan.

Veselimo se ponovnom susretu i zajedničkom konstruktivnom radu na našoj 10. Međunarodnoj ARS konferenciji. Detaljan program konferencije je u izradi.

 

___________________________________________________________________________________

It is our great pleasure to inform you that the Croatian Chamber of Trades and Crafts will be organising the 10th International conference “Alternative Dispute Resolution – the Cooperation between the Public Sector and Judiciary with the Economic Sector” (MARS conference) in Zagreb, 23rd and 24th October 2019.

Therefore, we kindly ask you to save-the-date.

At our conference, which caused the great interest from participants during previous years, notable international lecturers from Singapore, United States of America, China, Ireland, Cyprus, United Kingdom, Austria, France, Netherlands, Slovenia, etc., will participate together with Croatian experts.

 

The most important topics are:

1. MEDIATION; THE LATEST NEWS: THE “SINGAPORE CONVENTION ON MEDIATION” (08/07/2019)

-mediation or arbitration in commercial or investment dispute; particularities of ADR in contacts with Asian business partners

-mediation in European Union

-the importance of better involvement of small and medium-sized enterprises into the EU Single market; the advantages of mediation as an effective instrument for solving cross-border disputes

 

2. DIGITALIZATION; CHALLENGES FOR CROATIA

-functioning of the EU’s digital Single market; impact on craftsmen and other small and medium-sized enterprises

-cross-border e-commerce for SMEs; the latest information from the EC

-digitalization of the courts and administration as a way of increasing their efficiency

 

3. CONSUMER PROTECTION: TOURIST SERVICES, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES AND ONLINE DISPUTE RESOLUTION

-alternative dispute resolution in tourism; contribution to development

-EU project “Consumer Law Ready”; European small and medium enterprises and digitalization

-The Online Dispute Resolution Platform of the European Commission for settlement of consumer disputes

The aim of the Conference is to introduce conditions for economic growth, present experiences of other stakeholders as well as some of the best international practice of creating an enabling business environment with IT tools and ADR as a way of avoiding legal disputes.

We would like to raise awareness of how efficient judiciary, public administration and alternative dispute resolution are important for business, investments and competitiveness improvement.

Who can attend the conference?

 • mediators and everybody interested in mediation and other ways of alternative dispute resolution
 • proffessionals from different economic sectors such as financial, tourism, construction, transportation, etc. who create conditions and implement actions
 • craftsmen, tradesmen and other entrepreneurs, especially web retailers and those wishing to engage in e-commerce business
 • judges, lawyers and public sector professionals and customers interested in the application of IT solution to court system
 • IT professionals and companies which work or wish to work with digital tools in public sector and judiciary
 • consumers who are interested in mediation and other ways of ADR
 • all other practitioners and scientists interested in mentioned areas as well as the application of European public policies and national reforms stimulating the economic growth at the European Single Market

 

We would like to emphasize that since 2010, this conference has been recognized by the professional public as the one of the most significant events in the region attended by more than 150 participants from Croatia, countries from the region and other EU countries. By now, lecturers from 23 EU countries, the United States, Canada, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro participated at the conference. In 2010 and 2018, European Day of Civil Justice was celebrated during our conference.

We believe that our selection of topics and lecturers will be as interesting as it has been in previous years.

More information about earlier conferences: International ADR Conference (MARS conference)

We are looking forward to seeing you again and enjoying mutual constructive work at our 10th International Alternative Dispute Resolution conference (IADR – MARS conference). Detailed work programme is in preparation.

izvor: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, HOK