Zaštita na radu

Objavljeno: 28.09.2017

Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Procjenjivanje rizika provodi se  prema općim kriterijima razine rizika (vjerojatnost, posljedica) kako je navedeno u prilogu I. Pravilnika o izradi procjene rizika.

Rizik može biti mali, srednji i veliki. Poslovi s malim rizicima su administrativni, uredski i slični poslovi čiji je popis objavljen u prilogu II. Pravilnika.

Poslovi s velikim rizicima su poslovi koji su kao takvi utvrđeni procjenom rizika ili  posebnim propisom o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Obveza izrade procjene rizika regulirana je člankom 18. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14), i  Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN  112/14).

Rizici se procjenjuju za sve poslove koji se obavljaju kod poslodavca.

Kao pomoć je za izradu temeljnog dokumenta zaštite na radu kod svakog poslodavca – procjenu rizika, objavljen je Vodič za izradu procjene rizika  i smjernice kako procjenu samostalno izraditi, na poveznici

http://hzzzsr.hr/wp-content/uploads/2016/11/Prakticna_smjernica_za_procjenu_rizika_na_radu.pdf