Ruralni razvoj: Izmjena Pravilnika_Mjera_M-09_NN_6_2017

Objavljeno: 23.01.2017

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M09 »USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH GRUPA I ORGANIZACIJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« br. 81/16) u članku 8. stavku 2. riječ: »sljedeće:« zamjenjuje se riječima: »najmanje jedno od sljedećeg:«.

Članak 2.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr), Ministarstva (www.mps.hr) i Programa (www.ruralnirazvoj.hr).

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 6/17., a stupa na snagu 21.01.2017. godine.


PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE M09 »USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH GRUPA I ORGANIZACIJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama boj 81/16., a stupa na snagu 16.09.2016.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija«, podmjere 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, tipa operacije 9.1.1. »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija«  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo poljoprivrede,a operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Sastavni dijelovi ovoga Pravilnika su:

– Prilog I. Kriteriji odabira zahtjeva za potporu

– Prilog II. Definicija mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP) i

– Prilog III. Označavanje aktivnosti sufinanciranih iz proračuna Europske unije.

Korisnici potpore su proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu

Proizvođačkoj organizaciji može se isplatiti potpora u ukupnom iznosu od 500.000 eura, odnosno najviše 100.000 eura za poslovnu godinu u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju iz članka 11. ovoga Pravilnika. Iznos potpore određuje se u skladu s godišnjom vrijednosti utržene proizvodnje.

Zahtjev za potporu podnosi se temeljem natječaja o provedbi mjere 09, podmjere 9.1., kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.mps.hr).

Natječajem se određuju način, rokovi i uvjeti za podnošenje zahtjeva za potporu za dodjelu sredstava iz EPFRR-a.

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu prije podnošenja zahtjeva za isplatu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) putem zaštićene mrežne aplikacije AGRONET.

Upute za upis u Evidenciju korisnika i za korištenje AGRONETA-a bit će dostupne na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).