Ruralni razvoj: Izmjena Pravilnika_Mjera 6_Podmjere_6.1_6.2_6.3_NN_06_2017

Objavljeno: 23.01.2017

Pravilnik  o izmjeni pravilnika o provedbi podmjere 6.1., 6.2., 6.3.

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI PODMJERE 6.1. »POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«, PODMJERE 6.2. »POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA« I PODMJERE 6.3. »POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA« U OKVIRU MJERE M06 »RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

 

U Pravilniku o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« unutar Mjere M06 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« br. 42/15) u članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr), Ministarstva (www.mps.hr) i Programa (www.ruralnirazvoj.hr).

 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika objavljen je u Narodnim novinama broj 6/17., a stupa na snagu 21.01.2017. godine.


PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 6.1. »POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«, PODMJERE 6.2. »POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA« I PODMJERE 6.3. »POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA« U OKVIRU MJERE M06 »RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 42/15 od 15. travnja 2015. godine.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« unutar Mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« koja je sastavni dio Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. a prema članku 19. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

 Mladi poljoprivrednik je osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

 

Malo poljoprivredno gospodarstvo je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

 

 Ruralno područje na razini provedbe Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020, ruralno područje definirano je kao cijelo područje Republike Hrvatske, osim administrativnih centara četiri grada (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek).

 

Sastavni dijelovi ovoga Pravilnika su:

 

 1. Prilog I. »Kriteriji odabira Zahtjeva za potporu«,
 2. Prilog II. »Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I Ugovora o EU«,
 3. Prilog III. »Obvezni sadržaj poslovnog plana za podmjeru 6.1.«,
 4. Prilog IV. »Obvezni sadržaj poslovnog plana za podmjeru 6.2.«,
 5. Prilog V. »Obvezni sadržaj poslovnog plana za podmjeru 6.3.«,
 6. Prilog VI. »Definicija mikro i malih poduzeća«,
 7. Prilog VII. »Označavanje ulaganja«.

 

PODMJERA 6.1.

POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

 

U okviru Podmjere 6.1. potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima.

 

Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

 

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

 

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

 

Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine

 

PODMJERA 6.2.

POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

 

U okviru Podmjere 6.2. potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti.

 

Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

 

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

 

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

 

Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

 

– isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,

– isplata druge/zadnje rate će se slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

 

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

 

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

 

 1. a) turizam u ruralnom području

(građenje i/ili opremanje objekata i/ ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga sukladno propisima iz područja turizma i ugostiteljstva),

 

 1. b) tradicijske, umjetničke obrte, izradu suvenira

(građenje i/ili opremanje objekata u kojima se obavlja djelatnost tradicijskih obrta, uključujući objekte u kojima se obavlja pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta),

 

 1. c) pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu

(građenje i/ili opremanje objekata za pružanje usluga u ruralnim područjima),

 

 1. d) preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih proizvoda

(građenje i/ili opremanje objekata za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju lokalnih proizvoda).

 

PODMJERA 6.3.
POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODRASTAVA

 

U okviru Podmjere 6.3. potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava,

 

Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava.za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

 

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

 

Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

 

Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

 

– isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,

 

– isplata druge/zadnje rate će se slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

 

Zahtjev za potporu podnosi se temeljem Natječaja o provedbi Podmjere 6.1., Podmjere 6.2. i Podmjere 6.3. kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

 

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

 

Natječajem se određuju rokovi i uvjeti za podnošenje zahtjeva za potporu za dodjelu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Podmjera 6.1., Podmjere 6.2. i Podmjere 6.3.

 

Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom Natječaju, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

 

Nakon zaprimanja zahtjeva za potporu, zahtjevima se dodjeljuju bodovi temeljem kriterija odabira iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

 

Kontrolu na terenu (lokaciji ulaganja) vrše djelatnici Agencije za plaćanja. Kontrolu na terenu provode kontrolori kontrolom prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post kontrola). Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 22.travnja 2015. godine.